Nastavení cookies
Hotovo Přijmout vše

Obchodní podmínky

 1. POSKYTOVATEL

  Ebenit s.r.o., se sídlem Ve Svahu 349/12, 312 00 Plzeň, Česká republika, IČ: 06350186, DIČ: CZ06350186 (dále jen "poskytovatel")

 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,VOP“), platné od 1.1.2020, upravují vztahy při poskytování služeb, pronájmu řešení elektronických obchodů (e-shopů), webových stránek a dalších software a souvisejících služeb poskytovatelem uživatelům a jejich užití a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.

  2. Užíváním služeb, software a webových stránek (např. is.ebenit.cz) na doménách třetího a čtvrtého řádu (“Služby”) nebo odesláním objednávky z internetového formuláře na ebenit.cz nebo uhrazením zálohové faktury za Objednávku potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

  3. Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://www.ebenit.cz/obchodni-podminky.

  4. Pro uzavření objednávky dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít objednávku bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

  5. Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky uživatele poskytovatelem.

  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit VOP bez předchozího upozornění. Každá nová funkce, která rozšiřuje nebo zlepšuje stávající Službu, včetně vytvoření nových nástrojů a zdrojů, podléhá těmto VOP. Další používání Služby po provedení změn je chápáno jako souhlas s těmito změnami.

 3. DEFINICE POJMŮ
  1. Poskytovatel:

   Ebenit s.r.o., se sídlem Ve Svahu 349/12, 312 00 Plzeň, Česká republika, IČ: 06350186, DIČ: CZ06350186

  2. Uživatel:

   Podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  3. Služby:
   1. Pronájem elektronických obchodů (e-shopů), webových stránek a dalších software poskytovatelem uživateli.

   2. Programátorské práce a podpora k software poskytovatele.

   3. Poskytování hostingových služeb a správy doménových jmen.

  4. Záloha:

   Finanční plnění uživatele ve prospěch poskytovatele před započetím poskytovatele s provedením dodávky. Výši zálohy a její splatnost určí jednostranně poskytovatel s ohledem na náročnost dodávky. Záloha tvoří nejméně 40 % z ceny dodávky.

  5. Objednávka:

   Slouží jako podklad pro dodávku služeb a prací. Je učiněna na základě poptávky uživatele nebo nabídka poskytovatele.

   Obsahuje rozsah domluvených prací a poskytnutých služeb poskytovatelem uživateli. Práce a služby vykonané nad rámec objednávvky budou účtovány navíc jako Vícepráce.

  6. Vícepráce:

   Práce vykonané poskytovatelem na objednávce nad rámec prací uvedených v objednávce.

  7. Individuální služba:

   Na základě požadavku/poptávky uživatele na míru vyhotovené placené rozšíření nebo úprava Služeb poskytovatele.

 4. OBJEDNÁVKA
  1. Všechny nabídky poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno něco jiného. Uzavření objednávky a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací poskytovatele. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje poskytovatel také po akceptaci dodávky.

  2. Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněna na základě poptávky uživatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Uživatel odpovídá za způsobenou škodu a ušlý zisk.

 5. DODÁNÍ OBJEDNÁVKY
  1. Dodáním objednávky se rozumí umožnění uživateli přístupu do administrátorského rozhraní hostované aplikace (služby) a informování o této skutečnosti. Poskytovatel v žádném případě není povinen poskytovat zdrojové kódy aplikací.

  2. Poskytovatel v průběhu vyhotovení objendávky informuje uživatele o jejím stavu pomocí e-mailové komunikace.

  3. Uživatel je povinen dodávku neprodleně zkontrolovat po oznámení o jejím zprovoznění. Skutečnost o shledané závadě je uživatel povinen neprodleně oznámit poskytovateli a dohodnout další postup. Uživatel je povinen vytknout vady dodávky nejpozději dva dny po oznámení o jejím zprovoznění v opačném případě platí, že poskytovatel poskytl dodávku řádně.

 6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PŘED DOKONČENÍM
  1. Storno objednávky ze strany poskytovatele:

   Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen zrušena.

  2. Storno objednávky ze strany uživatele:

   Uživatel má právo zrušit objednávku před jejím dokončením. V takovém případě nemá právo na vrácení uhrazené zálohy. V případě, že náklady spojené s vyhotovením objednávky již přesáhli výši zálohy, je uživatel povinnen poskytovateli tuto škodu uhradit.

 7. CENA
  1. Cena objednávky je uvedena v nabídce vyhotovené poskytovatelem.

  2. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejněn vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele: https://www.ebenit.cz/cenik. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat.

  3. Není li uvedeno jinak jsou ceny uvedeny bez DPH.

 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Úhrada na základě elektronických zálohových faktur zaslaných poskytovatelem, se splatností minimálně 14 dnů ode dne vystavení. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v zálohové faktuře.

  2. Po akceptaci objednávky uživatele poskytovatelem vystaví poskytovatel uživateli zálohovou fakturu, kterou je uživatel povinen uhradit, a to převodem na účet uvedený na faktuře.

  3. Všechny poplatky jsou uvedeny bez daní, dávek, nebo cel uložených daňovými úřady, a je vaší povinností zaplatit tyto daně, dávky nebo cla dle příslušných ustanovení daňového řádu a dalších relevantních daňových předpisů.

  4. Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně dle údajů ze zaslané zálohové faktury a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

  5. Neposkytujeme žádné náhrady za využití jen části zaplacené periody, downgrade nebo náhrady za nevyužívání aktivního účtu.

  6. V případě, že uživatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení. Při prodlení s úhradou odešle poskytovatel postupně uživateli čtyři upomínky e-mailem a dvě upomínky SMS. Při třetí e-mailové upomínce je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli další jednorázovou pokutu ve výši 300,- Kč bez DPH a současně pozastavit běh služeb (web, eshop a další). V rámci čtvrté upomínky je poskytovatel oprávněn účtovat další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH.

  7. Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění až do uhrazení závazku uživatele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. pokut za opožděnou úhradu. Přerušení plnění nemá vliv na povinnost uživatele uhradit všechny splatné závazky a uhradit poskytovateli smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.

 9. ZRUŠENÍ A UKONČENÍ SLUŽEB
  1. Ze strany poskytovatele:

   V případě neuhrazení faktur za další období má poskytovatel právo dočasně i úplně ukončit služby využívané uživatelem.

  2. Ze strany uživatele:

   Uživatel má právo zažádat poskytovatele o přerušení nebo ukončení služeb a to formou e-mailu na adresu info@ebenit.cz. Neposkytujeme žádné náhrady za využití jen části zaplacené periody, downgrade nebo náhrady za nevyužívání aktivního účtu.

 10. AUTORSKÁ PRÁVA, VLASTNICTVÍ OBSAHU
  1. Data a údaje vložená uživatelem do Služeb (software) poskytovatele jsou majetkem uživatele. Vložením a zveřejněním dat do Služeb (software) přístupně veřejných (webové stránky, e-shop a podobné) dává uživatel souhlas s jejich prohlížením a sdílením.

  2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah (data) vložený uživatelem do služeb poskytovatele.

  3. Speciální úpravy vyhotovené poskytovatelem (např. přidání nové funkce do administrace webových stránek a podobně) na základě požadavku/poptávky uživatele (Individuální služba) budou součástí Služeb poskytovatele a jsou majetkem poskytovatele. Poskytovatel má právo postupovat je třetím stranám a uživatel nemá právo na zdrojový kód Služeb poskytovatele ani jejich částí.

 11. AKTUALIZACE SLUŽEB, ÚPRAVY SLUŽEB A SERVISNÍ SLUŽBY
  1. Poskytovatel bude provádět bezplatné aktualizace jádra dodávky (dále jen „aktualizace“). Aktualizace se týkají administrace dodávky a jádra systému. Netýkají se prezentační části aplikace (front-end).

  2. Aktualizace jsou uživateli prováděny na serverech poskytovatele automaticky a bez poplatku. Poskytovatel však může po předchozím oznámení tuto službu zpoplatnit.

  3. Poskytovatel neručí za možné nahodilé přerušení poskytování Služeb. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo přerušit poskytování služeb na nezbytně nutnou dobu k údržbě serverů a Služeb.

 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů uvedených na stránkách poskytovatele: https://ebenit.cz/Osobni-udaje.

 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Uživatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury, proforma faktury, výzvy k platbě) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.

  2. Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Uživatel má právo změnu VOP odmítnout do 30 dnů od oznámení. V takovém případě platí, že smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem zaniká 1. kalendářní měsíc od oznámení odmítnutí změny VOP.

  3. Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní dohody musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.

  4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná.

  5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů.

  6. Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING